Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SC EMMA COMPRODIMEX SRL. (persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Str. Banatului Nr 36, Chitila, Ilfov, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J23/2681/2002, cod unic de înregistrare fiscală RO6311723, prelucrează date personale, în calitate de operator de date cu caracter personal, în scopuri legitime.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare “GDPR”), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, precum și a cerințelor impuse de legislația națională.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în condiții care să asigure confidențialitatea și securitatea datelor personale, precum şi respectarea drepturilor dumneavoastră, în calitate de persoană vizată de prelucrare.
În prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal, vă vom explica, pe scurt, atât ce înseamnă “date cu caracter personal” și prelucrarea acestora, precum și ce date colectăm de la dvs., în ce scopuri le folosim și care este temeiul legal în baza căruia le folosim (prelucrăm). Ne adresam direct persoanelor care doresc să participe la congrese sau alte evenimente cu caracter medical organizate de Emmatravel sau dacă sunteți simpli vizitatori ai site-ului nostru.
De asemenea, vă vom explica cine are acces la datele dvs. personale, care este perioada de stocare a datelor, precum și ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și unde vă puteți exercita aceste drepturi, inclusiv dreptul de a vă opune prelucrării sau de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare exprimat anterior.
Ce înseamnă datele cu caracter personal (datele personale)?
Datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată, direct sau indirect.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal (datelor personale)?
Prelucrarea datelor personale înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, utilizarea, organizarea, consultarea, combinarea, stocarea, modificarea, extragerea, transmiterea, blocarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Cui aparțin datele personale pe care le prelucrăm (sau cine sunt persoanele vizate de prelucrare)?
Persoanele vizate de prelucrarea de către Emmatravel a datelor personale pot aparține următoarelor categorii:
a) Participanții la evenimente cu caracter medical organizate de Emmatravel.
1. b) Persoane care vizitează site-ul www.congres-gastro.ro;

De unde obținem datele dvs. personale?
Colectăm datele cu caracter personal direct de la dvs., fie în momentul în care ne accesați site-ul (prin module cookies), fie în momentul în care ne contactați prin intermediul formularului de contact pus la dispoziție pe site-ul www.coloproctologiecongres.ro ori în momentul în care vă înregistrați pentru participarea la un eveniment organizat de Emmatravel.

Ce date cu caracter personal prelucrăm, de ce le prelucrăm și în baza cărui temei legal?
Emmatravel prelucrează date, în calitate de operator de date cu caracter personal, în funcție de categoria/categoriile următoare în care vă regăsiți:

I. DACĂ DORIȚI SĂ PARTICIPAȚI LA CONFERINȚE ORGANIZATE DE EMMATRAVEL
1. PRELUCRARE ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI DVS.
1) Prelucrarea datelor în scopul înregistrării și participării la congrese sau alte evenimente cu caracter medical organizate de Emmatravel
Scopurile prelucrării datelor personale în baza consimțământului dvs. explicit sunt înregistrarea și participarea la congresele sau alte evenimente cu caracter medical organizate de Emmatravel (denumite în continuare “evenimente Emmatravel”), incluzând:
• Perceperea taxei de participare la evenimentele Emmatravel;
• Efectuarea de rezervări, asigurarea cazării și a transportului, dacă este cazul;
• Emiterea de ecusoane, premise de participare, programului de participare la evenimentele Emmatravel;
• Verificarea prezenței la evenimentele Emmatravel;
• Asigurarea comunicării cu participanții la evenimentele Emmatravel, precum: primirea lucrărilor științifice care vor fi susținute în cadrul evenimentelor Emmatravel /rezumatelor lucrărilor științifice și transmiterea de răspunsuri în legătură cu acestea, asigurarea comunicării cu participanții care solicită informații suplimentare în legătură cu evenimentele Emmatravel;
• Acordarea de premii pentru diverse lucrări susținute în cadrul evenimentelor Emmatravel;
• Emiterea diplomelor de participare la evenimentele Emmatravel;
• Alte activități inerente pentru desfășurarea evenimentelor Emmatravel.
Categoriile de date personale prelucrate în scopurile enumerate anterior sunt cele menționate în formularul de înscriere online la evenimentul organizat de Emmatravel, respectiv:
• Date de identificare(nume și prenume; nr. de membru în cadrul Colegiului Medicilor din România;
• Date bancare(nr. contului bancar, banca și sucursala la care acesta este deschis);
• Date de contact(adresă de e-mail, nr. de telefon);
• Date referitoare la activitatea profesională(profesia și specialitatea din care faceți parte, gradul profesional și universitar, locul de muncă actual).
Aveți dreptul să nu fiți de acord cu prelucrarea datelor personale enumerate în scopurile de mai sus, însă în acest caz nu veți putea să vă înscrieți și să participați la evenimentele Emmatravel. Vă puteți retrage oricând consimțământul acordat anterior, dar prelucrarea efectuată anterior retragerii consimțământului va rămâne valabilă și legală.
2) Prelucrarea datelor în scopul transmiterii acestora la Colegiul Medicilor din România
Următoarele categorii de date cu caracter personal pot fi folosite pentru transmiterea către Colegiul Medicilor din România în vederea dovedirii formării profesionale continue a participanților la evenimentele Emmatravel (pentru acumularea punctelor EMC de către participanți):
• Date de identificare(nume și prenume; nr. de membru în cadrul Colegiului Medicilor din România);
• Date referitoare la activitatea profesională(profesia și specialitatea din care faceți parte, gradul profesional și universitar, locul de muncă actual).
Aveți dreptul să nu fiți de acord cu această prelucrare a datelor personale, caz în care veți putea să vă înscrieți și să participați la evenimentele SRE, însă transferul datelor către Colegiul Medicilor din România nu va fi efectuat. Vă puteți retrage oricând consimțământul acordat anterior, însă prelucrarea efectuată anterior retragerii consimțământului va rămâne valabilă și legală.
1. PRELUCRARE ÎN BAZA INTERESULUI LEGITIM AL Emmatravel
Emmatravel are interesul legim de a-și promova activitatea atât către personalul de specialitate, cât și către publicul larg.
Modalitatea prin care Emmatravel își poate promova activitatea este aceea de a posta pe site-ul propriu poze de la evenimentele organizate, motiv pentru este necesară prelucrarea imaginii participanților la respectivele evenimente.
Astfel, imaginea participanților la un eveniment Emmatravel poate fi prelucrată cu scopul de a promova respectivului eveniment.
În momentul înscrierii la evenimentul Emmatravel, potențialii participanți vor fi informați în legătură cu această prelucrare de date personale efectuată în baza interesului legitim al Emmatravel.
Concluzionând, dacă doriți să participați la un eveniment organizat de Emmatravel, trebuie să aveți în vedere faptul că la respectivul eveniment se pot face fotografii care vor putea fi publicate pe site-ul www.congres-gastro.ro.

II. DACĂ VIZITAȚI SITE-UL NOSTRU
Vă rugăm să citiți cu atenție Politica privind cookies a site-ului nostru.

III. PRECIZĂRI VALABILE PENTRU TOATE CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE
Putem transmite datele dvs. cu caracter personal către instituții și/sau autorități publice (precum poliție, parchet, instanțe judecătorești, executori judecătorești etc.) la solicitarea acestora, dacă trasferul datelor este necesar, iar solicitarea are la bază un temei legal.
În plus, vom depune toate eforturile necesare pentru ca datele dvs. să nu părăsească Spațiul Economic European (SEE). În măsura în care va trebui să transferăm datele dvs. personale în afara SEE, ne vom asigură că acest transfer este legitim și sigur, având la bază
consimțământul dvs. informat și explicit ori alt temei legal prevăzut de GDPR.

Cât timp păstrăm (stocăm datele dvs.)?
Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor prelucrării, care diferă de la caz la caz.
În cazul în care prelucrarea datelor se efectuează în baza consimțământului dvs., acestea nu vor mai fi prelucrate după ce vă retrageți consimțământul. Retragerea consimțământului nu va afecta însă valabilitatea si legalitatea prelucrării efectuate anterior.
Ulterior, datele dvs. cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.
Cu toate acestea, în anumite situații expres reglementate, vom putea stoca datele dvs. pe o perioadă mai lungă, dacă legea ne obligă în acest sens.

Care sunt drepturile dvs. și cum vi le puteți exercita?
Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:
• Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. – dreptul de a primi informații detaliate cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de Emmatravel, conform celor menționate în prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal;
• Dreptul de acces asupra datelor– puteți solicita și obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Emmatravel, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea. La cerere, Emmatravel vă va elibera și o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate.
• Dreptul la rectificarea datelor– dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
• Dreptul la ștergerea datelor(“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor personale în situațiile expres reglementate de lege, în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală. Cu toate acestea, Emmatravel poate anonimiza respectivele date și continua prelucrarea în scopuri statistice.
• Dreptul la restricționarea prelucrării– în situațiile expres reglementate de lege, în special în cazul în care contestați exactitatea respectivelor date personale (pe perioada necesară pentru a analiza dacă acele date sunt sau nu exacte) ori în cazul în care prelucrarea se dovedește a fi ilegală, dar dvs. nu doriți ștergerea respectivelor date, ci doar restricționarea prelucrării;
• Dreptul de opoziție– vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. personale întemeiate pe interesul legitim al Emmatravel, din motive precum situația particulară în care vă aflați;
• Dreptul la portabilitatea datelor– puteți solicita transferul datelor dvs. cu caracter personal către un alt operator de date, într-un format structurat, care poate fi citit automat. Acest drept este aplicabil numai în cazul în care prelucrarea datelor personale are ca temei legal consimțământul dvs., iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
• Dreptul de retragere a consimțământului– în cazurile în care prelucrarea datelor personale se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând, în mod gratuit și fără să fie necesar să vă motivați în vreun fel opțiunea. Retragerea consimțământului va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă și legală;
• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate de prelucrare a datelor care ar putea fi luate de către Emmatravel – în cazul în care Emmatravel ia decizii automate în legătură cu datele dvs. personale, puteți fie să cereți și să obțineți intervenția umană, fie să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare ori să contestați decizia automată.
• Dreptul de a depune plângere– dacă considerați că acest lucru este necesar, puteți depune plângere în legătură cu modalitatea de prelucrare de către Emmatravel a datelor cu caracter personal atât la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cât și în fața instanței judecătorești competente.
Cu toate acestea, este important de reținut faptul că drepturile enumerate mai sus nu sunt drepturi absolute. Prin urmare, există excepții cu privire la exercitarea acestora, motiv pentru care fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să putem decide dacă aceasta este sau nu întemeiată. În măsura în care cererea este întemeiată, vom proceda conform solicitării dvs. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor dvs. de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.
Cererile pentru exercitarea unui drept sau mai multor drepturi din cele enumerate anterior se transmit către Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul Emmatravel, fie la sediul Emmatravel din Str. Banatului Nr 36, Chitila, Ilfov, fie pe adresa de e-mail protectiadatelor@emmatravel.ro.
Ca regulă, cererea dvs. va fi soluționată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 1 lună de la primirea acesteia. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit cu maximum 2 luni dacă situația dvs. este deosebit de complexă sau numărul cererilor este foarte mare, caz în care vă vom comunica motivele întârzierii în termen de cel mult 1 lună de la primirea cererii.
Dacă nu vă putem identifica, nu vom putea da curs cererii dvs., motiv pentru care cererile anonime nu vor fi luate în considerare.

Cum ne puteți contacta?
Responsabilul cu Protecția Datelor poate fi contactat și în cazul în care există nelămuriri cu privire la orice alt aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal. Acesta poate fi contactat fie prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Emmatravel amintit anterior, cu mențiunea că cererea este în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, fie prin e-mail la adresa protectiadatelor@emmatravel.ro.